ALEMBIC VIDYALAYA

Alembic Colony, Gorwa, Vaodara - 390003

IDENTIFY YOURSELF

Standard

Class

Roll Number

ઘોરણ ૩ થી ૮ માં મુખ્ય વિષયના વાર્ષિક ગુણ કુલ ૨૦૦ ગુણમાંથી દશૉવેલ છે.

ઘોરણ 11-C ના MATHS વાળા વિદ્યાર્થીએ 11-E વગૅ ૫સંદ કરવો.

શાળાનું ૫રિણામ તા. ૦૨-૦૫-૨૦૧૯ ને ગુરુવારના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે મૂકવામાં આવશે.

Home Page